Nieuwe wetgeving omtrent vakantiedagen

 
 
 
Ingrid van den Broek
 

2 april 2012

Ingrid van den Broek

 
 
Sinds 1 maart 2012 is de vakantiewetgeving op twee belangrijke punten gewijzigd. Allereerst geldt sinds 1 januari 2012 dat de opbouw van de vakantiedagen voor een zieke werknemer gelijk is aan de vakantie-opbouw van een gezonde werknemer. Tot 1 januari 2012 gold dat zieke werknemers enkel gedurende de laatste zes maanden van arbeidsongeschiktheid vakantiedagen opbouwden.

Nu tijdens ziekte volledig vakantiedagen worden opgebouwd geldt in beginsel ook dat een werknemer tijdens ziekte geacht wordt vakantiedagen op te nemen. De achterliggende gedachte daarvan is dat de requeratiefunctie van vakantie ook voor de arbeidsongeschikte werknemers betekenis heeft.

Een tweede wijziging ten aanzien van de vakantiewetgeving betreft de verjarings- en vervaltermijnen. Tot 1 januari 2012 gold dat alle opgebouwde vakantiedagen na vijf jaar verjaarden. Sinds 1 januari 2012 dient onderscheid gemaakt te worden tussen de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen vervallen na zes maanden. De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na vijf jaar.

De wet bepaalt dat iedere werknemer over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie verwerft voor ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij full-time dienstverband zijn dit derhalve 20 vakantiedagen. Deze dagen worden aangemerkt als de wettelijke vakantiedagen. De dagen die een werknemer daarnaast opbouwt worden aangeduid als de bovenwettelijke vakantiedagen.

Het bovenstaande komt er op neer dat de wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd in januari 2012 uiterlijk op 30 juni 2013 dienen te zijn opgenomen. De bovenwettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2012 verjaren op 1 januari 2018.

Vakantiedagen die zijn opgebouwd vóór 1 januari 2012 verjaren na vijf jaren.

Indien uw werknemer vakantie opneemt, dient u de dagen in principe af te schrijven van de dagen die het eerst verjaren dan wel vervallen.

Het bovenstaand systeem brengt met zich mee dat werkgevers voorlopig een uitgebreide en ingewikkelde administratie bij moeten houden ter zake de opgebouwde, opgenomen, vervallen en verjaarde vakantiedagen. Het is belangrijk om het bestaande vakantiesaldo per 31 december 2011 goed vast te stellen.

Mocht u over bovenstaand onderwerp vragen hebben, neemt u dan contact op met mevrouw mr. I.A.W. (Ingrid) van den Broek.