De ondernemer en de Wet Arbeid Vreemdelingen

 
 
 
Mark van den Hoff
 

10 mei 2012

Mark van den Hoff

 
 
Als ondernemer verwacht u niet te maken te krijgen met de Vreemdelingenwet en de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), toch gebeurt dat soms onbewust en ongewild. Overtreding van de WAV kan leiden tot forse boetes, 4.000,= Euro of voor een rechtspersoon 8.000,= Euro per overtreding. Een ondernemer met personeel heeft vaak ook werknemers in dienst die in de zin van Vreemdelingenwet als ‘vreemdeling’ worden gezien, de werknemer heeft dan niet de Nederlandse nationaliteit. Een vreemdeling is niet zonder meer gerechtigd om hier te mogen werken, dat kan alleen als hij in het bezit is van een  tewerkstellingsvergunning, een verblijfsvergunning die hem in staat stelt tot het verrichten van arbeid  of hij afkomstig is uit een EU-land waarvoor geen beperking geldt.

Van u als werkgever wordt verwacht dat u voor aanvang van de arbeid vaststelt dat deze werknemer ook mag werken en dient u in uw administratie een afschrift van het identiteitsdocument en het verblijfsdocument en/of de tewerkstellingsvergunning te bewaren. Is uw administratie niet op orde, dan riskeert u een boete van  1.500,=  Euro per overtreding.

U dient wel bedacht te zijn op ‘look a like’ documenten . Dit zijn op zich geldige documenten echter is de gebruiker ervan een andere persoon dan de houder van het document. De werknemer is dan niet degene die hij zegt te zijn en laat u hem  mogelijk arbeid verrichten in strijd met de WAV.  

Daarnaast kan het zijn dat uw administratie niet meer actueel is.  Zo is het denkbaar dat uw werknemer, die in het bezit is van een verblijfsvergunning vanwege een huwelijk en op grond daarvan gerechtigd is te werken, is gescheiden  waardoor hij niet meer voldoet aan de voorwaarde waaronder de verblijfsvergunning aan hem is verleend. Dit kan aanleiding zijn voor de Immigratie - en Naturalisatiedienst om de verblijfsvergunning in te trekken en wordt u daar als werkgever niet rechtstreeks over  geïnformeerd. Op dat moment heeft u, zonder dat u dat weet, een werknemer in dienst die niet meer mag werken en riskeert u een boete van 4.000,= respectievelijk 8.000,= Euro.

Ook kunt u ongewild worden aangemerkt als werkgever in de zin WAV. Een werkgever gaf een chauffeur opdracht om een vrachtje op te halen. De chauffeur vroeg buiten medeweten en zonder toestemming van zijn werkgever zijn buurman hem hierbij als vriendendienst behulpzaam te zijn. Terwijl de chauffeur en zijn buurman aan het laden waren, werden ze gecontroleerd waarbij kwam vast te staan dat de buurman illegaal in Nederland verbleef en niet mocht werken, de chauffeur was hiervan overigens niet op de hoogte. De werkgever van de chauffeur kreeg een boete opgelegd van 8.000,=- omdat hij de buurman had laten werken. Bij rechter verweerde hij zich met succes waarbij hij aanvoerde dat hij geen opdracht had gegeven aan zijn chauffeur noch aan de buurman. In hoger beroep oordeelde de Raad van State dat de boete terecht was opgelegd omdat de werkgever het mogelijk had gemaakt dat de buurman arbeid kon verrichten!

Bij TRC advocaten is de nodige expertise in huis om u als ondernemer te adviseren over de WAV en het voorkomen van boetes. Ook hebben wij met succes voor onze cliënten boetebesluiten aangevochten. In veel gevallen kan op korte termijn een passend advies worden gegeven.