Ontslagvergoeding naar erfgename

 
 
 
Ghislaine van Kooten
 

23 september 2012

Ghislaine van Kooten

 
 
Op 29 augustus jl. bepaalde de kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam dat een tussen de werkgever en de werknemer overeengekomen ontslagvergoeding aan de erfgename moet worden uitgekeerd, nadat de werknemer vóór het daadwerkelijk einde van zijn dienstverband was overleden. De uitspraak van de kantonrechter vindt u hier. De werkgever en de werknemer hadden op 14 april 2011 een vaststellingsovereenkomst getekend strekkende tot beëindiging met wederzijds goedvinden van de arbeidsovereenkomst per 1 november 2011. De werknemer werd per 1 juli 2011 vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden. Hij overleed op 11 augustus 2011. De  werkgever betaalde vervolgens de beëindigingsvergoeding niet aan de erfgename uit, stellende dat niet aan de opschortende voorwaarde van beëindiging per 1 november 2011 was voldaan, omdat door het overlijden er al eerder een einde aan het dienstverband was gekomen.

De kantonrechter stelde vast dat de werknemer heeft ingestemd met beëindiging van het dienstverband en daarmee heeft voldaan aan zijn verplichting uit de vaststellingsovereenkomst. Daartegenover staat de nakoming van de verplichting van de werkgever tot uitbetaling van de beëindigingsvergoeding. Volgens de kantonrechter wijzen de bewoordingen van de vaststellingsovereenkomst er niet op dat partijen de bedoeling hadden de vergoeding overeen te komen onder de opschortende voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk op 1 november 2011 met wederzijds goedvinden eindigde. Omdat er dus een contractueel recht bestond op de beëindigingsvergoeding en deze in stand blijft, gaat deze na overlijden van de werknemer onder algemene titel over naar zijn erfgename. De vordering van de erfgename wordt dus toegewezen.

Deze uitspraak past in de lijn met de uitspraak van de kantonrechter van de Rechtbank Leeuwarden van 29 juni 2011, die bepaalde dat niet genoten vakantieaanspraken eveneens vererven naar de erfgenamen van een vooroverleden werknemer.