De nieuwe kinderalimentatierichtlijn per 1 april 2013

 
 
 
Edward Plass
 

14 februari 2013

Edward Plass

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Familie- en erfrecht

Per 1 april 2013 veranderen de normen van de Rechtspraak voor het berekenen van kinderalimentatie. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen aangegeven. U vindt de wijzigingen ook hier.

De bijdrage van de ene (stief)ouder in de kosten van de kinderen aan de andere ouder wordt grosso modo berekend aan de hand van twee factoren, namelijk enerzijds de vaststelling van de behoefte van een kind en anderzijds de berekening van de draagkracht van de onderhoudsplichtige (stief)ouders.

Voor wat betreft de berekening van de behoefte verandert er niet veel. De behoefte werd reeds vastgesteld door hantering van enkele door het Nationaal Instituut voor Budget voorlichting (NIBUD) opgestelde tabellen, waarin wordt begroot welk bedrag ouders bij welk netto gezinsinkomen aan kinderen van een bepaalde leeftijd uitgeven. In vergelijking met de oude normen verandert er één aspect. Het door de verzorgende ouder te ontvangen kindgebonden budget wordt van het op grond van de NIBUD-tabel gevonden bedrag afgetrokken. De behoefte aan een bijdrage van de onderhoudsplichtige ouders wordt daardoor lager.

In de rechtspraktijk was behoefte aan een minder complexe berekening van de draagkracht van de (stief)ouders. Daar wordt geprobeerd aan tegemoet te komen door met ingang van 1 april 2013 een draagkrachttabel in te voeren. Aan de hand van het netto besteedbaar inkomen per onderhoudsplichtige wordt een draagkracht vastgesteld. De behoefte van de kinderen wordt naar rato van deze draagkracht verdeeld. Wel wordt daarbij ook een per 1 april 2013 geïntroduceerde zorgkorting meegewogen. Deze zorgkorting houdt in dat de eigen kosten van de ouder, waar het kind niet staat ingeschreven, van het door hem of haar op grond van de draagkrachtvergelijking te betalen bedrag wordt afgetrokken. Immers, deze ouder voorziet reeds in natura in een gedeelte van de kosten van het kind.

Herziening van bestaande alimentatieverplichtingen?

De introductie van de nieuwe alimentatienormen betekent niet meteen dat alle bestaande kinderalimentatieverplichtingen dienen te worden herberekend. Volgens de nieuwe normen kan dat echter wel aan de orde zijn. Indien een oude alimentatieregeling beduidend anders heeft uitgepakt dan wanneer de nieuwe normen zouden worden toegepast, levert dat mogelijkerwijs wel een grond op om de alimentatiehoogte ter discussie te stellen, indien er daarnaast sprake is van een andere wijziging van omstandigheden. Indien u informatie wenst te ontvangen over de vraag of aanpassing van uw bestaande alimentatieverplichting door de introductie van de nieuwe berekenwijze aan de orde is, dan kunt u daar geheel vrijblijvend contact over opnemen met een van de familierechtenspecialisten van TRC Advocaten.