Meldingsplicht bij arbeidsongevallen

 
 
 
Ingrid van den Broek
 

12 april 2013

Ingrid van den Broek

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Algemeen

Als werkgever heeft u in bepaalde gevallen een meldingsplicht indien er een arbeidsongeval plaatsvindt. Meldt u het ongeval niet dan kan dit leiden tot een boete van maximaal € 50.000, . De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers in ieder geval arbeidsongevallen te melden die hebben geleid tot de dood, tot blijvend letsel of tot een ziekenhuisopname (waarbij een dagopname al voldoende is). De melding van het arbeidsongeval dient te geschieden aan de arbeidsinspectie (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De Arbeidsinspectie controleert de naleving van onder andere de Arbeidsomstandighedenwet en derhalve ook de naleving van de meldingsplicht met betrekking tot arbeidsongevallen.

Volgens de Arbeidsinspectie is sprake van een arbeidsongeval indien een ongeval plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. U kunt dan denken aan een ongeval in uw bedrijf, op een bouwlocatie, bij het werken aan de weg, bij het bedrijfsmatig transporteren van goederen en/of personen enz. Er is geen sprake van een arbeidsongeval indien ongevallen op weg naar en van het werk gebeuren.

Er is sprake van een meldingsplichtig arbeidsongeval als iemand door een ongeval op het werk blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen of overlijdt.

Nadat melding is gedaan van een arbeidsongeval wordt door de Arbeidsinspectie onderzoek gedaan. In een enkel geval besluit de Arbeidsinspectie geen onderzoek te doen.

Indien de Arbeidsinspectie constateert dat er één of meer overtredingen zijn begaan die aantoonbaar in verband staat met het ongeval en er sprake is van ernstig letsel, zal de arbeidsinspectie een ongevalsboeterapport opmaken. In geval er sprake is van een dodelijke afloop zal eerst overleg gevoerd worden met de Officier van Justitie om te beoordelen of er sprake is van een misdrijf.

De Arbeidsinspectie streeft er naar een onderzoek naar aanleiding van een arbeidsongeval binnen twaalf weken af te ronden.

Heeft er in uw bedrijf een ongeval plaatsgevonden of is u als werknemer een ongeval overkomen en wilt u hierover nadere formatie ontvangen, neemt u dan contact op met mw. mr. I.A.W. van den Broek