Wie zwijgt, stemt toe!

 
 
 
Tom Jeltema
 

5 augustus 2013

Tom Jeltema

 
 
Naar een hoorzitting gaan is niet vrijblijvend! Onlangs is de Algemene wet bestuursrecht op een belangrijk aantal punten aangepast. De doelstelling van de aanpassing is met name om het bestuursrecht slagvaardig te houden. Een voor de praktijk belangrijke wijziging betreft de hoorzitting. Na het indienen van het bezwaarschrift volgt in de regel een hoorzitting. Om organisatorische redenen gebeurde het nogal eens dat het bestuursorgaan aan de bezwaarmaker schriftelijk verzocht of hij naar de hoorzitting zou komen. Soms werd dan door bezwaarmaker niet gereageerd. Daaraan werd door bestuursorganen vaak de conclusie verbonden dat men dan afzag van de hoorzitting en werd de hoorzitting afgelast. Vervolgens kwam bezwaarmaker in beroep en klaagde erover dat ten onrechte geen hoorzitting was georganiseerd. Dat argument vond gehoor bij de bestuursrechter. Het enkele feit dat niet was gereageerd betekende niet dat men afzag van het recht om te worden gehoord.

Met andere woorden als door bezwaarmaker niet op een schriftelijk verzoek of hij zou komen werd gereageerd, mocht het bestuursorgaan niet concluderen dat afstand was gedaan van het recht om te worden gehoord.

Dat is nu anders geworden!

De wet bepaalt nu dat indien bezwaarmaker niet binnen een door het bestuursorgaan gestelde redelijke termijn verklaart dat hij gebruik wil maken van de hoorzitting, het bestuursorgaan van de hoorzitting kan afzien.

Anders gezegd: wie zwijgt, stemt toe.

Deze wetswijziging betekent dat bezwaarmakers zeer alert moeten zijn. Als zij een uitnodiging krijgen voor een hoorzitting zullen zij expliciet moeten laten weten dat zij naar de hoorzitting komen. Als zij dat niet doen, kunnen zij in de latere fase van de procedure niet klagen over het feit dat zij niet zijn gehoord.

Overigens: het is vaak buitengewoon verstandig naar een hoorzitting te gaan. Het is de beginfase van de procedure waarin het besluit vaak nog kan worden aangepast of gewijzigd. TRC adviseert bezwaarmakers zeker naar een hoorzitting te gaan en zich daarbij ook te voorzien van deskundige rechtshulp. TRC heeft advocaten die zeer ervaren zijn op het gebied van het bestuursprocesrecht en staan u graag bij tijdens hoorzittingen. U kunt daarover contact opnemen met TRC Advocaten.