Gerechtshof: Staat aansprakelijk voor niet-opgebouwde vakantiedagen zieke werknemers

 
 
 
Marcel Faassen
 

10 februari 2014

Marcel Faassen

 
 
In een eerdere publicatie op onze website hebben wij u bericht dat de Rechtbank Den Haag de Staat aansprakelijk acht voor niet-opgebouwde vakantiedagen van zieke werknemers. De Staat ging in hoger beroep. Mr. M.A.H. Faassen van ons kantoor heeft de werkneemster ook in die zaak bijgestaan. In zijn arrest van 28 januari 2014 (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2014:72) heeft het gerechtshof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. 

Hoe zat het ook al weer?

De Nederlandse vakantiewetgeving van vóór 1 januari 2012 bepaalde in artikel 7:635 lid 4 BW dat langdurig zieke werknemers slechts vakantiedagen opbouwen over de laatste zes maanden van arbeidsongeschiktheid. In 2009 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in het arrest Schultz Hoff echter bepaald dat aan de (wettelijke) vakantieopbouw geen beperkende regels mogen worden verbonden, dus ook niet bij ziekte. Pas per 1 januari 2012 heeft Nederland de wetgeving hierop aangepast, zodat nu ook bij langdurig zieken de opbouw van vakantiedagen volledig doorloopt.

De nieuwe wetgeving heeft echter geen terugwerkende kracht, zodat zieke werknemers schade hebben geleden in de vorm van niet-opgebouwde vakantiedagen. In navolging van de Rechtbank Den Haag acht ook het Gerechtshof Den Haag de Staat hiervoor aansprakelijk. De Staat heeft namelijk wetgeving uitgevaardigd en gehandhaafd die in strijd was met Europese regelgeving, hetgeen naar Nederlands recht een onrechtmatige daad oplevert.

Voor (ex-)werknemers bestaat de schade uit de waarde van de niet-opgebouwde vakantiedagen, waarbij het laatstverdiende loon leidend is. Dat bedrag dient bovendien vermeerderd te worden met 8% vakantietoeslag en de wettelijke rente.

In hoger beroep heeft mr. M.A.H. Faassen van ons kantoor betoogd dat de Staat ook het werkgeversdeel pensioenpremie aan de (ex-)werknemers dient te vergoeden. Het gerechtshof is het hier mee eens en heeft ter zake ook een vergoeding toegekend. 

De Staat heeft aangegeven zich niet neer te leggen bij deze beslissing en gaat in cassatie. Tot de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan zal de staat nog niet overgaan tot betaling. Schadeclaims zullen pas nadat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan, conform die uitspraak worden afgedaan.

Voor u als (ex-)werknemer is het van het grootste belang om uw claim nu bij de Staat neer te leggen. Op die manier voorkomt u dat uw aanspraken verjaren. TRC Advocaten kan u hierbij van dienst zijn. U kunt in dit verband contact opnemen met mr. M.A.H. Faassen via het telefoonnummer 040-2944500 of per e-mail.