Ondanks voorgenomen echtscheiding bleef ex-partner erfgename

 
 
 
Ghislaine van Kooten
 

20 mei 2014

Ghislaine van Kooten

 
 
Op 13 maart jl. wees de Rechtbank Noord-Nederland beschikking in de navolgende kwestie. Een man en een vrouw waren met elkaar getrouwd en hadden zich tot de notaris gewend met het verzoek hen bij te staan in een echtscheidingsprocedure. Er waren geen kinderen voor of tijdens het huwelijk geboren. De notaris had het verzoekschrift tot echtscheiding reeds in concept opgesteld. Nog voordat het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank was ingediend, beroofde de man zichzelf echter van het leven. In zijn testament was opgenomen dat zijn echtgenote tot enige erfgename was benoemd. Deze erfstelling zou niet opgaan in het geval ten tijde van het overlijden een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed was uitgesproken of een verzoek daartoe was gedaan.

Tussen de vrouw en de familie van de man ontstond vervolgens een geschil over de uitleg van dit testament. De vader en broer van de man meenden dat met de erfstelling en de aanvullende bepaling was bedoeld dat, indien de man van de vrouw zou willen scheiden, de erfstelling niet meer op zou gaan. Zij meenden dus de erfgenamen van de man te zijn. De vrouw was van mening dat de tekst van het testament letterlijk moest worden gelezen en dat er dus daadwerkelijk een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank moest zijn ingediend, voordat de erfstelling zou komen te vervallen.

De kantonrechter was van mening dat de letterlijke bewoordingen van de bepalingen in het testament moeten worden gevolgd. Duidelijk staat vermeld dat een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank moet zijn ingediend, wil de erfstelling vervallen. Dat de man voornemens was dit verzoek in te dienen doet vanuit het oogpunt van rechtszekerheid daaraan niet af. Met deze bepaling is volgens de kantonrechter daadwerkelijk bedoeld het indienen van een verzoek bij de rechtbank. Omdat dat niet was gedaan, blijft de erfstelling volgens de kantonrechter van kracht en bepaalde de kantonrechter dus dat de vrouw de enige erfgenaam van de man was.

Deze zaak toont aan dat het van het grootste belang is dat bij het opstellen van een testament heel nauwkeurig moet worden gekeken naar de precieze bedoelingen van de testateur en dat zijn of haar bedoeling heel nauwkeurig wordt vermeld. Verder toont het aan dat, wanneer het tot de uitleg van een testament komt, aan de letterlijke bewoordingen, vanwege het beginsel van rechtszekerheid, veel gewicht wordt toegekend. Het is dan aan de partij, die een beroep doet op een andere uitleg om aan te tonen dat het testamen niet letterlijk moet worden gelezen.

Bij vragen over de uitleg van testamenten, het vernietigen van erfstellingen of advies over het opstellen van testamenten, zijn de erfrechtadvocaten van TRC Advocaten u graag van dienst.