Concurrentiebeding in de huidige arbeidsovereenkomst

 
 
 
Ruud van der Linden
 

8 oktober 2015

Ruud van der Linden

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Arbeidsrecht

Met ingang van 1 juli 2015 hebben er zich ingrijpende wijzigingen voorgedaan op het gebied van het ontslagrecht, de rechtspositie van flexwerkers, de vergoedingen bij ontslag etc. Ook is daarbij de regeling omtrent de concurrentiebedingen gewijzigd. Een concurrentiebeding moet aan minimale formele vereisten voldoen zoals dat het schriftelijk moet zijn aangegaan met een meerderjarige werknemer en, wanneer het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betreft, kan een concurrentiebeding worden opgenomen indien uit de schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstverlangen.

In de literatuur werd aangenomen dat dit laatste een zware toets betreft omdat het uitgangspunt is dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet geldig is. Wil een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd stand houden, dan moet sprake zijn van “specifieke werkzaamheden” of een “specifieke functie” die per geval een afweging en motivering vergt.

Zo langzamerhand komen de eerste concurrentiebeding-zaken ook bij arbeids-overeenkomsten voor bepaalde tijd in de rechtspraktijk voor. Uit de eerste uitspraak hieromtrent blijkt dat wanneer de werkgever in een beding zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen wil motiveren, dat zeer concreet moet worden gemaakt. In het beding kan niet worden volstaan met algemene terminologie. Algemene terminologie moet concreet nader worden ingevuld in een dergelijk beding. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om specifieke kennis en/of vertrouwelijke informatie die in het kader van detachering moet worden beschermd, zal daarvan een zeer concrete omschrijving in het concurrentiebeding moeten plaatsvinden. Het kan zelfs zo ver gaan dat in het concurrentiebeding feitelijke werkzaamheden van de gedetacheerde persoon moeten worden opgenomen. Besteed daarom aandacht aan de omschrijving van de bescherming van de specifieke bedrijfs- of dienstbelangen. Omschreven zal moeten worden waarom de genoemde belangen voor de betreffende werkgever in de vorm van een concurrentiebeding bescherming behoeft; het zal ook schriftelijk moeten worden onderbouwd. 

Wanneer uit het concurrentiebeding onvoldoende blijkt om welke concrete zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen het gaat en/of dat niet aan het noodzakelijkheidsvereiste is voldaan, zal de rechter het concurrentiebeding om die reden kunnen vernietigen.