Hoe wordt de vergoeding berekend bij schending van de aanzegplicht?

 
 
 
Ingrid van den Broek
 

8 december 2015

Ingrid van den Broek

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Arbeidsrecht

De wet bepaalt dat indien de werkgever de aanzegplicht – zijnde de plicht om uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt de werknemer te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet – een vergoeding verschuldigd is gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon voor een maand.

De vraag is wat er precies bedoeld wordt met de term “Het in geld vastgestelde loon voor een maand”. Dient daarbij bijvoorbeeld 1/12 deel van het vakantiegeld te worden gerekend en tellen overwerktoeslagen mee? 

Om hierover duidelijkheid te scheppen heeft de wetgever in het “Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding”, bepaald dat voor de berekening dat onder het in geld vastgestelde loon voor een maand moet worden begrepen het bruto uurloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand in de 12 maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, of indien de arbeidsovereenkomst korter dan 12 maanden heeft geduurd, gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst.

Indien er geen vaste of indien er een wisselende arbeidsduur is overeengekomen dient het bruto uurloon vermenigvuldigd te worden met het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand in de 12 maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt of indien de arbeidsovereenkomst minder dan 12 maanden heeft geduurd, gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst. 

Vaste en variabele looncomponenten zoals overwerktoeslagen, ploegentoeslagen, bonussen, winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen tellen derhalve niet (naar rato) mee bij de berekening van de vergoeding die verschuldigd is bij schending van de aanzegverplichting.

Heeft u vragen over dit onderwerp of enig ander arbeidsrechtelijk onderwerp, neemt u dan contact op met een van de advocaten van de sectie arbeidsrecht van TRC Advocaten. Dit artikel is geschreven door mw. mr. I.A.W. (Ingrid) van den Broek.