Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

 
 
 
Ingrid van den Broek
 

8 december 2015

Ingrid van den Broek

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Arbeidsrecht

De wet bepaalt dat de transitievergoeding over de eerste 120 maanden van de arbeidsovereenkomst gelijk is aan 1/6 van het in geld vastgestelde loon per maand voor elke periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd en gelijk aan een 1/4 van het in geld vastgestelde loon per maand voor elke daaropvolgende periode van zes maanden. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000,-- of een bedrag gelijk aan ten hoogste het in geld vastgestelde loon over twaalf maanden indien dat bedrag hoger is dan € 75.000,--.

Wat valt er onder het begrip “Het in geld vastgestelde loon per maand”?

Omdat niet voor iedereen duidelijk was hoe de transitievergoeding precies berekend moest worden, anders gezegd: welke looncomponenten in de transitievergoeding precies mee gewogen moeten worden, heeft de wetgever hierover duidelijkheid geschept in het “Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding van 11 december 2014”. 

Uit dit besluit kan worden afgeleid dat voor de berekening van het in geld vastgestelde loon per maand de navolgende componenten een rol spelen:

  • het bruto maandloon;
  • de vakantiebijslag en de vaste eindejaarsuitkering waar de werknemer binnen 12 maanden aanspraak op zou hebben bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst, gedeeld door 12;
  • de overeengekomen vaste looncomponenten verschuldigd in de 12 maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, gedeeld door 12;
  • de overeengekomen variabele looncomponenten verschuldigd in de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt, gedeeld door 36.

Als vaste looncomponenten gelden overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen. Bij variabele looncomponenten dient te worden gedacht aan bonussen, winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen.  

Heeft u vragen over dit onderwerp of enig ander arbeidsrechtelijk onderwerp, neemt u dan contact op met een van de advocaten van de sectie arbeidsrecht van TRC Advocaten. Dit artikel is geschreven door mw. mr. I.A.W. (Ingrid) van den Broek.