Verjaringstermijn in executoriale vorm uitgegeven proces-verbaal?

 
 
 
Geert Bosman
 

15 december 2015

Geert Bosman

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Ondernemingsrecht

In veel procedures lukt het de procespartijen om ter gelegenheid van de comparitie van partijen, of op een ander moment, een schikking te treffen ter beslechting van hun geschil. De afspraken die in het kader van die schikking worden gemaakt worden vaak op verzoek van de procespartijen vastgelegd in een proces-verbaal. Dat proces-verbaal wordt op grond van artikel 87 lid 3 Rv. uitgegeven in executoriale vorm. Daardoor kan het op grond van artikel 430 Rv. ten uitvoer worden gelegd.

Stel: in het proces-verbaal wordt vastgelegd dat partij A uiterlijk op een bepaalde datum een bedrag X zal betalen aan partij B. Welke verjaringstermijn geldt dan?

Deze vraag is door de Hoge Raad beantwoord in zijn arrest d.d. 27 november 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3423).

Op grond van artikel 3:324 BW geldt voor de tenuitvoerlegging van rechterlijke of arbitrale uitspraken een verjaringstermijn van twintig jaar.

De schikking van partijen die in een in executoriale vorm door de rechter uitgegeven proces-verbaal is vastgelegd staat volgens de Hoge Raad niet gelijk aan een rechterlijke uitspraak. De inhoud van het proces-verbaal is de vastlegging van een overeenkomst tussen de procespartijen, dat wil zeggen geen toewijzing van een vordering door de rechter.

De vorderingen die in het proces-verbaal zijn vastgelegd zijn vorderingen uit overeenkomst. 

Voor de vordering in het hiervoor genoemde voorbeeld geldt dat die vordering onder het regime van artikel 3:307 BW valt. Daarvoor geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.

Aanbeveling

Agendeer de juiste verjaringstermijn na het treffen van een schikking die vastgelegd wordt in een proces-verbaal in executoriale vorm en voorkom zo verjaring van uw vorderingen. 

Weeg bij het treffen van een schikking af dat voor uw vorderingen die zijn toegewezen in een rechterlijke uitspraak een veel langere verjaringstermijn geldt.