Omgevingswet

 
 
 
Tom Jeltema
 

6 juni 2016

Tom Jeltema

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Bestuursrecht

Elders op deze website schreef ik dat in het omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht) op dit moment door de regering wordt gewerkt aan een alomvattende Omgevingswet. Doelstelling van de Omgevingswet is (onder meer) de regels voor ruimtelijke plannen te vereenvoudigen en samen te voegen en voorts verschillende type vergunningen onder te brengen in één wet. Onderdeel van de Omgevingswet wordt in ieder geval de Omgevingsvergunning. Ik schreef toen ook dat TRC de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet zou blijven volgen en dat die wet in de loop van 2018 werd verwacht. Die planning is deze week aangepast door de Minister.

Tot voor kort gold 2018 als het beoogde invoeringsjaar van de Omgevingswet. In een brief aan de Tweede Kamer van 25 mei 2016 schrijft de Minister van Infrastructuur en Milieu dat het niet mogelijk is om de Omgevingswet al in 2018 in te voeren. Het eerst mogelijke moment van inwerkingtreding wordt voorjaar 2019. In feite komt het erop neer dat de Minister extra tijd vraagt voor de invoering van de wet. Hoewel in de brief wordt aangegeven dat overleg met diverse (bestuurlijke) partijen heeft geleid tot nieuwe inzichten is niet duidelijk of het uitstel van de invoering ook gepaard zal gaan met fundamentele koerswijzigingen. Hoe dan ook, de wet is uitgesteld tot (ergens in) 2019. Feit blijft dat als de Omgevingswet wordt ingevoerd deze een zeer grote impact zal hebben op het omgevingsrecht.

Om die reden zal TRC het wetgevingsproces blijven volgen teneinde tijdig voorbereid te zijn op de invoering.

Wordt vervolgd!