Kinder- en partneralimentatie

 
 
 
Edward Plass
 

11 september 2017

Edward Plass

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Familie- en erfrecht

Alimentatie is een wettelijke plicht tot het bijdragen in de kosten van het levensonderhoud van de ex-partner en / of kinderen en is van veel factoren afhankelijk. Of er na een echtscheiding of verbreking van de samenwoning alimentatie moet worden betaald, is vaak onderwerp van strijd tussen ex-partners.

Hoewel kinder- en partneralimentatie op verschillende manieren wordt berekend komt het er in beide gevallen op neer dat er naar gestreefd wordt om in de behoefte van de alimentatiegerechtigde (degene die de alimentatie ontvangt) te voldoen voor zover de draagkracht van de alimentatieplichtige (degene die moet betalen) dat toelaat. De berekening van zowel bovenstaande behoefte als draagkracht is maatwerk.

De behoefte van minderjarigen is in een daar voor ontwikkelde tabel vastgelegd en afhankelijk van factoren zoals gezinsinkomen en leeftijd van het kind. In bijzondere gevallen kan de behoefte zoals die uit de tabel blijkt, worden gecorrigeerd. In geval van jong-meerderjarigen (18 tot 21 jaar) staat de behoefte niet in een tabel maar dient deze te worden berekend aan de hand van de omstandigheden.

Ook de behoefte van een ex-partner staat niet in tabellen. Bij de berekening daar van kan rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden, waaronder de hoogte en de aard van zowel de inkomsten als de uitgaven van partijen tijdens het huwelijk.

Vervolgens dient de draagkracht van de alimentatieplichtige te worden vast gesteld op basis van een daar speciaal voor ontwikkelde rekenmethode.

Het inkomen, het Kindgebonden Budget in geval van kinderalimentatie, alsook uitgaven zoals (woon)lasten, huwelijkse schulden, inkomen uit vermogen etc. zijn in dat verband belangrijke factoren.

Zoals uit het vorenstaande wel blijkt, is een alimentatieberekening ingewikkeld, zeker indien een van partijen ook nog ondernemer is of indien er sprake is van een samengesteld gezin. Bovendien blijft een eenmaal vastgestelde alimentatie niet altijd gelden. Gewijzigde omstandigheden kunnen een herberekening van de alimentatie rechtvaardigen.

Onze advocaten hebben ruime ervaring met het maken van alimentatieberekeningen en het voeren van procedures over alimentatie. Wij hanteren dezelfde richtlijnen en hetzelfde rekenprogramma als de rechtbank en kunnen vooraf dus een goede inschatting maken van uw kansen.