Aansprakelijkheid na verkrijging grond door bevrijdende verjaring

 
 
 
Geert Bosman
 

31 juli 2018

Geert Bosman

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Bouw- en vastgoedrecht

Als iemand grond van u in bezit neemt dan kunt u na verloop van tijd de eigendom van die grond kwijtraken. Dat is het geval als de bezitter van die grond met succes een beroep doet op verkrijging van die grond door bevrijdende verjaring. Heeft u als vorige eigenaar van die grond dan nergens recht meer op?

Als de bezitter uw grond te kwader trouw was bij de inbezitneming dan heeft hij in beginsel tegen u onrechtmatig gehandeld. Dat geeft u recht op schadevergoeding als aan alle voorwaarden daarvoor is voldaan (HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309).

De wetgever heeft er in de Wet voor gekozen (artikel 3:314 lid 2 BW jo. artikel 3:105 ld 1 BW) om een bezitter die de grond te kwader trouw in bezit heeft genomen niet een beroep op eigendomsverkrijging door bevrijdende verjaring te ontzeggen. Dus ook een bezitter te kwader trouw kan de eigendom van grond verkrijgen. De wetgever vond het namelijk van belang dat de feitelijke situatie met betrekking tot een stuk grond op den duur aansluit bij de juridische situatie ervan. Om die reden vervalt na ommekomst van de verjaringstermijn van twintig jaar de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen om het bezit door de bezitter te kwader trouw te beëindigen.

Dat de bezitter van de grond die verkrijgt na bevrijdende verjaring maakt niet dat de eigenaar geen middelen meer ten dienste staan. De persoon die grond in bezit neemt waarvan hij weet dat een ander daarvan de eigenaar is handelt tegenover die eigenaar onrechtmatig. Ook na de verkrijging van de grond door bevrijdende verjaring staat hij bloot aan een vordering uit hoofde van onrechtmatige daad door de voormalige eigenaar.

De voormalige eigenaar kan op grond van onrechtmatige daad, als aan alle vereisten daarvoor is voldaan, een vordering instellen en vergoeding van schade vorderen van de nieuwe eigenaar. De schade die gevorderd wordt kan bestaan uit een geldsom, maar de vergoeding van de schade kan ook plaatsvinden door teruggave van de grond (schade in natura). Dus de vraag in het kopje van dit artikel dient met nee beantwoord te worden. De vorige eigenaar staat niet met lege handen.

De hiervoor bedoelde vordering op grond van onrechtmatige daad kan op haar beurt verjaren. De geldende verjaringstermijn bedraagt voor die vordering vijf jaren en die begint op het moment dat de vorige eigenaar bekend is met het verlies van zijn eigendom van de grond en met de daarvoor aansprakelijke persoon.

Grondeigenaren hebben veel belang bij het controleren van hen in eigendom toebehorende gronden om te voorkomen dat ze doordat derden ze in bezit nemen de eigendom ervan verliezen. Mocht dat toch het geval zijn dan staat die grondeigenaren zoals hiervoor beschreven dus een vordering ten dienste. Mocht u nadere informatie wensen over de werking van de verkrijging van grond door bevrijdende verjaring, de vordering op grond van onrechtmatige daad voor de voormalige eigenaar en/of de mogelijkheid van  het terugvorderen van de grond ten titel van schadevergoeding, dan is TRC Advocaten gaarne bereid u van advies c.q. rechtsbijstand te dienen.