Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

 
 
 
Evelien Geerings
 

7 januari 2019

Evelien Geerings

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Familie- en erfrecht

Op 11 december 2018 is initiatiefwetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie van VVD, D66 en PvdA uit 2015 door de Tweede Kamer in afgeslankte vorm aangenomen. Het wetsvoorstel herziening partneralimentatie is nu ingediend bij de Eerste Kamer.

De beoogde Wet herziening partneralimentatie beperkt de duur van de partneralimentatie tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Daarop gelden drie uitzonderingen:

  1. Voor langdurige huwelijken (> 15 jaar), waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, geldt dat de alimentatieverplichting niet eerder eindigt dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. De alimentatietermijn kan in die situatie dus tot maximaal 10 jaar worden opgerekt.
  2. Indien uit het huwelijk kinderen zijn geboren die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, loopt de alimentatieverplichting door totdat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. In die situatie kan de alimentatietermijn dus tot maximaal 12 jaar worden opgerekt.
  3. Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze uitzondering vervalt echter na 7 jaar.

Indien op een echtpaar meerdere uitzonderingen van toepassingen zijn, geldt de langste termijn.

Tot slot is een hardheidsclausule opgenomen voor schrijnende gevallen. Indien de beëindiging van de alimentatie als gevolg van het verstrijken van de termijn van zo ingrijpende aard is dat ongewijzigde handhaving hiervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde, kan de rechter op verzoek van de alimentatiegerechtigde een nadere termijn vaststellen.

De beoogde ingangsdatum van het nieuwe regime is 1 januari 2020. De verkorting van de duur van de partneralimentatie zal gaan gelden voor de “nieuwe gevallen”. Voor per 1 januari 2020 al bestaande alimentatieverplichtingen blijft de huidige maximale duur gelden.