Volledige transitievergoeding voor bijna AOW-gerechtigde werknemer

 
 
 
Marcel Faassen
 

27 januari 2019

Marcel Faassen

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Arbeidsrecht

In voorkomend geval krijgt u als werkgever te maken met een bijna pensioengerechtigde werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is. Na twee jaar ziekte is het in beginsel mogelijk om de zieke werknemer te ontslaan. De vraag rijst dan of de betreffende werknemer kan worden ontslagen zonder een transitievergoeding aan hem te betalen. De Hoge Raad heeft deze vraag op 5 oktober 2018 ontkennend beantwoord.

Wat speelde er in deze zaak?
Een docent Frans is door zijn werkgever ontslagen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid en de werkgever zag in het feit dat de docent vlak voor zijn pensioengerechtigde leeftijd zat reden om hem geen transitievergoeding uit te betalen. Achterliggende gedachte was dat de kans klein was dat de werknemer voor zijn pensioen nog op zoek zou gaan naar een andere baan, terwijl het door de werknemer door het ontslag te lijden inkomensverlies beperkt bleef. De docent was het met de beslissing van zijn werkgever niet eens en stapte naar de rechter. Hij maakte aanspraak op de volledige transitievergoeding (circa € 73.000).

Het oordeel van de Hoge Raad
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de werknemer recht had op de volledige transitievergoeding. Aan die beslissing legt hij – kort gezegd – ten grondslag dat de regeling van de transitievergoeding een zogenaamd abstract en gestandaardiseerd karakter kent. Volgens de Hoge Raad heeft de wetgever onder ogen gezien dat de wettelijke regeling van de transitievergoeding ertoe kan leiden dat een werknemer die kort voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wordt ontslagen, recht heeft op een transitievergoeding die hoger is dan het loon dat hij zou hebben ontvangen wanneer hij in dienst zou zijn gebleven.

Wat is wijsheid voor u als werkgever?
De uitspraak van de Hoge Raad toont aan dat het in sommige gevallen loont om een werknemer langer in dienst te houden. Voorts moet bedacht worden dat het kabinet voor de werkgever van langdurig arbeidsongeschikte werknemers inmiddels een oplossing heeft bedacht. Vanaf 2020 kunnen werkgevers namelijk een compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij hebben moeten betalen aan de (langdurig) arbeidsongeschikte werknemer. Over deze maatregel leest u meer in een volgend artikel.