Opname en vervallen vakantiedagen; pro activiteit van werkgever vereist

 
 
 
Marcel Faassen
 

12 maart 2019

Marcel Faassen

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Arbeidsrecht

De wet bepaalt dat een werknemer ten minste recht heeft op vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week aan vakantiedagen. Dit zijn de zogenaamde wettelijke vakantiedagen.

Naast het in de wet genoemde minimumaantal vakantiedagen kan er ook sprake zijn van bovenwettelijke vakantiedagen, dat wil zeggen de vakantiedagen die een werknemer bovenop de wettelijke vakantiedagen heeft (bijvoorbeeld op grond van een cao).

De wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip niet in staat is geweest vakantie op te nemen. In dat geval geldt dan net als voor de bovenwettelijke vakantiedagen een verjaringstermijn van vijf jaar.

Ontwikkelingen Europese rechtspraak

In twee arresten van 6 november 2018 van het Hof van Justitie EU (hierna te noemen: ‘HvJ’) is werkgevers een extra informatie- en zorgverplichting opgelegd, die er op neerkomt dat werknemers tijdig en op precieze wijze dienen te worden geïnformeerd over het eventuele verlies van vakantiedagen, die niet tijdig worden opgenomen. Alleen indien de werkgever daadwerkelijk kan bewijzen aan deze informatie- c.q. zorgverplichting te hebben voldaan, kunnen de wettelijke vakantiedagen vervallen.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Om aan bovengenoemde informatie- c.q. zorgverplichting te voldoen, lijkt de werkgever er niet mee te kunnen volstaan met een enkele verwijzing naar een HR-systeem waarin de werknemer zelf kan nagaan hoeveel (wettelijke) vakantiedagen nog openstaan en wanneer die komen te vervallen c.q. verjaren.

Werkgevers doen er dan ook verstandig aan om alle werknemers in ieder geval eens per jaar, bijvoorbeeld in de maand september, schriftelijk en individueel te informeren hoeveel wettelijke vakantiedagen over dat vakantiejaar nog openstaan, dat die vakantiedagen voor 1 juli van het volgende jaar dienen te worden opgenomen en bij gebreke daarvan komen te vervallen.

Meer weten?

Heeft u vragen over dit onderwerp of andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan contact op met één van de advocaten van onze sectie arbeidsrecht.