Leges; hoe zit dat ook al weer?

 
 
 
Evelien Geerings
 

28 maart 2019

Evelien Geerings

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Bestuursrecht

Uit de praktijk blijkt dat er behoefte bestaat aan een algemene uitleg over de verschuldigde leges indien een omgevingsvergunning is aangevraagd. In dit artikel komen daarom enkele veelvuldig voorgelegde onderwerpen aan de orde.

Leges is een vorm van belasting voor door het gemeentebestuur verstrekte diensten. In de  Legesverordening van de gemeente is bepaald voor welke diensten leges verschuldigd zijn en wat het tarief is. De Legesverordening wordt in beginsel jaarlijks herzien, dus het is van belang na te gaan of de Legesverordening die is gehanteerd, ziet op het jaar waarin de aanvraag omgevingsvergunning is ingediend.

In de meeste Legesverordeningen is bepaald dat leges verschuldigd zijn vanaf het moment van het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit betekent dat zodra een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend, de heffingsambtenaar een aanslag leges mag opleggen.

Indien u het niet eens bent met de leges, kunt u bezwaar maken tegen de aanslag. Zorg ervoor dat het bezwaar tijdig wordt ingediend. In de regel is dit binnen zes weken na dagtekening van de aanslag.

Maar let op: ook al maakt u bezwaar tegen de leges, u moet de aanslag toch voldoen. De betalingsverplichting wordt namelijk niet opgeschort door de indiening van een bezwaarschrift.

In de meeste Legesverordeningen is bepaald dat de leges worden geheven over de bouwkosten, waarbij de bouwkosten worden omschreven als de aannemingssom exclusief omzetbelasting, onder verwijzing naar de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989). Als er nog geen aanneemsom bekend is, zal een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, moeten worden gegeven. Ontbreekt deze raming, dan zal de heffingsambtenaar een schatting maken, die vaak (te) hoog uitvalt. De heffingsmaatstaf voor de leges dus zijn de bouwkosten. Er wordt gekeken naar de bouwkosten voor gehele bouwproject zoals opgegeven in vergunningaanvraag, dus inclusief de niet-vergunningplichtige delen.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt vervolgens gebaseerd op de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft, zoals de bouwactiviteiten, sloopactiviteiten, onderzoekskosten.

Een veel gehoord argument is dat de hoogte van de leges niet in verhouding staat tot de voor de gemeente gemoeide kosten van het behandelen van de vergunningsaanvraag. Er hoeft echter geen rechtstreeks verband te bestaan tussen de hoogte van de leges en de omvang van de verstrekte dienst. Bij het vaststellen van de legestarieven voor de groepen van diensten is de gemeente in beginsel vrij. Er bestaat geen rechtsplicht om voor de bouwleges afzonderlijk een tarieflimiet te hanteren. Dit betekent overigens niet dat er geen enkele toetsing kan plaatsvinden. De gemeente is gebonden aan de zogeheten opbrengstlimiet. Bij de toetsing aan de opbrengstlimiet gaat het niet om het kostendekkingspercentage per dienst of groep van diensten, maar om de baten en de lasten van alle diensten die in een verordening zijn geregeld. De geraamde legesopbrengsten van alle diensten mogen niet hoger zijn dan de geraamde kosten van die diensten. Als van overschrijding wel sprake is, kan de Legesverordening onverbindend worden verklaard, waardoor de gemeente geen leges meer kan vorderen.

Tot slot is het van belang de Legesverordening na te lopen indien u besluit een project waarvoor een omgevingsvergunning is verleend niet uit te voeren. In veel  Legesverordeningen is namelijk bepaald dat - binnen een in de verordening bepaalde periode - een gedeeltelijke teruggaaf van leges kan plaatsvinden indien de vergunning wordt ingetrokken.

Hebt u vragen over een legesaanslag, dan kunt u zich daarvoor wenden tot de advocaten van de sectie Bestuursrecht van TRC Advocaten.