Het pensioenrecht behandelt de rechten en gelden (pensioenaanspraken) die mensen tijdens hun loopbaan opbouwen en bij de pensioengerechtigde leeftijd uitbetaald dienen te krijgen.

Voor werkgevers en werknemers is het pensioenrecht niet altijd even logisch en duidelijk, omdat het in de eerste plaats een rechtsgebied is dat - zeker de afgelopen jaren – ingrijpende wijzigingen heeft ondergaan. Denk aan het afschaffen van de VUT en prepensioenregelingen, alsmede de verschuiving van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Het pensioenrecht is voorts een rechtsgebied dat vele specifieke voorschriften kent, met in de kern de  bepalingen die zijn neergelegd in de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. Die wetten in onderlinge samenhang maken het pensioenrecht complex. De complexiteit van dit geheel neemt toe, zeker nu de betaalbaarheid van de pensioenen onder druk staat, werknemers vaker willen doorwerken en de pensioenleeftijd stijgt.

Inzicht in en kennis van het pensioenrecht en de daarmee gepaard gaande wetgeving is derhalve onontbeerlijk bij het oplossen van pensioenvraagstukken. Wij kunnen u deze kennis bieden en staan u met raad en daad bij. Onze werkzaamheden op dit rechtsgebied bestaan onder meer uit het adviseren en – indien nodig – procederen over onder andere de volgende onderwerpen:

  • pensioenontslag;
  • (eenzijdige) wijziging pensioenovereenkomst;
  • indexatie;
  • verplichte deelneming in een pensioenregeling;
  • gevolgen einde deelneming;
  • uitleg pensioenovereenkomst;
  • gelijke behandeling;
  • aansprakelijkheid bestuurder rechtspersoon (werkgever);
  • premie.

Met behulp van externe actuariële adviseurs kunnen concrete pensioenberekeningen en adviezen verstrekt worden, zodat ook het financiële belang van de zaak helder in beeld wordt gebracht.

Heeft u een vraag op het gebied van het pensioenrecht? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Werkzame
advocaten