Het sociaal zekerheidsrecht is een stelsel van wetten en maatregelen dat ervoor zorgt dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben.

In het sociaal zekerheidsrecht zijn er de afgelopen jaren veel ontwikkelingen geweest met als tendens  dat de overheid terugtreedt en er meer van de burger zelf wordt verwacht.

Vergaande automatisering bij het UWV leidt tot veel frustraties en onnodige procedures. Het is voor de burger niet goed meer te overzien of en zo ja, op welke uitkering hij recht heeft en wat de rechten en plichten zijn als eenmaal een uitkering is verleend.

Dit kan leiden tot vragen maar ook tot procedures waarvoor u TRC Advocaten kunt inschakelen om u te adviseren dan wel voor u te procederen tegen onder andere het UWV, Sociale Verzekeringsbank of een gemeente.

Zowel werkgevers als werknemers kunnen met sociaal zekerheidsrecht te maken krijgen, bijvoorbeeld een werknemer die werkloos wordt kan een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.

Daarnaast kan bij  ziekte of arbeidsongeschiktheid aanspraak worden gemaakt op een uitkering ingevolge de Ziektewet of de WIA.

Ook werkgevers kunnen te maken krijgen met sociaal zekerheidsrecht bijvoorbeeld als zij eigenrisicodrager zijn voor  de WIA-uitkering van hun voormalige werknemers.

Ook lopen werkgevers het risico om een loonsanctie van het UWV opgelegd te krijgen.

Andere aandachtsgebieden op het sociaal zekerheidsrecht zijn de Wajong, de Participatiewet, de AOW, IOAW, de Algemene kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet en studiefinanciering.

Particulieren en ondernemers kunnen bij TRC Advocaten terecht voor juridisch advies en rechtsbijstand op alle terreinen van het sociaal zekerheidsrecht, waarbij wordt samengewerkt met medisch adviseurs.

Werkzame
advocaten