Binnen TRC Advocaten hebben wij ruime ervaring binnen het bestuursrecht. Met name op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht, tegenwoordig ook wel omgevingsrecht genoemd, bestaat er veel expertise.

Wij staan (semi-)overheden, projectontwikkelaars, bedrijven, maar ook particulieren bij.

De rol van het omgevingsrecht wordt steeds groter. Ook liggen er steeds vaker dwarsverbanden met het civiele recht. Publiek-private contracten zijn daar een goed voorbeeld van.

Duidelijk is dat regelgeving steeds sneller verandert en ingewikkelder wordt. Met name in het omgevingsrecht is er een voortdurende stroom van regelgeving. De welbekende artikel 19-procedure lijkt al een eeuwigheid geleden. Na uitvoerige wijzigingen van de Wro en de invoering van de Wabo werkt de regering nu aan de nieuwe Omgevingswet. Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen daaromtrent op de voet.

Wij begeleiden ruimtelijke ontwikkelingen, adviseren daarover en waar nodig wordt er geprocedeerd bij de Rechtbank en/of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook mediationtrajecten komen voor in het bestuursrecht.

Binnen het omgevingsrecht houden wij ons onder meer bezig met:

 • voorbereidingsbesluiten;
 • verplaatsing van bedrijven of woningen;
 • onteigeningen;
 • anterieure overeenkomsten;
 • bevoegdhedenovereenkomsten;
 • overige overeenkomsten en algemene voorwaarden;
 • PPS-overeenkomsten;
 • handhavingsgeschillen;
 • procedures over dwangsommen en/of boetes;
 • legalisatietrajecten;
 • planschade en nadeelcompensatie;
 • rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad;
 • bestemmingsplanprocedures;
 • ontheffingsprocedures;
 • omgevingsvergunningen;
 • meldingen;
 • het Activiteitenbesluit;
 • wet Milieubeheer;
 • second opinions;
 • hoorzittingen;
 • procedures bij de Rechtbank of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State;
 • burengeschillen;
 • wet Openbaarheid Bestuur (WOB);
 • leges;
 • bouwen en verbouwen van woningen en bedrijfsmatige gebouwen.

Graag ondersteunen onze advocaten u bij al deze vraagstukken. Of het nu gaat om procederen, advisering, second opinons, mediation dan wel begeleiding van de aan de orde zijnde trajecten.

Werkzame
advocaten