Het vreemdelingenrecht is onderverdeeld in het asielrecht en  het reguliere vreemdelingenrecht.

Doordat de wet- en regelgeving en het  beleid niet altijd helder en toegankelijk zijn en bovendien voortdurend veranderen,  is het niet altijd eenvoudig om een goede inschatting te maken van de haalbaarheid van een aanvraag en kan daarover advies worden gevraagd.

Indien een aanvraag wordt afgewezen, kan daarover worden geprocedeerd en is deze expertise binnen het kantoor aanwezig.

In het asielrecht wordt rechtsbijstand verleend aan vreemdelingen die een eerste aanvraag om toelating als vluchteling indienen maar ook aan hen die al eerder een dergelijke aanvraag hebben ingediend dan wel van wie de Immigratie- en Naturalisatiedienst voornemens is  de verblijfsvergunning in te trekken.

Ook werkgevers kunnen, soms onbedoeld, te maken krijgen met het vreemdelingenrecht, bijvoorbeeld als een boete ingevolge de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) wordt opgelegd. 

Indien een werkgever gebruik wil maken van werknemers  van buiten de Europese Unie kan dat meestal alleen maar als er een tewerkstellingsvergunning (TWV) is verleend. Deze moet door de werkgever worden aangevraagd.

Een TWV wordt  pas verleend als is gebleken dat de werkgever geen geschikte kandidaat heeft gevonden in Nederland en in andere EU-lidstaten.  Een succesvolle TWV aanvraag vraagt een goede voorbereiding en TRC-advocaten u hierbij behulpzaam zijn. 

In het reguliere vreemdelingenrecht is één van de aandachtsgebieden de gezinshereniging dan wel gezinsvorming met een partner, echtgenoot en kinderen die in het buitenland verblijven.

Naast de aandachtsgebieden gezinshereniging en gezinsvorming wordt geadviseerd en geprocedeerd op het gebied van uitwisseling, studie, arbeid, ook in het kader van kennis en talent, verblijf op humanitaire gronden, waaronder slachtoffers en getuigen en aangevers  van mensenhandel, vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken, eer gerelateerd en huiselijk geweld, verblijfsvergunning op grond van de Remigratiewet en verblijf op medische gronden, waaronder uitstel van vertrek als bedoeld in artikel 64 Vw.

Ook op het gebied van visumverlening, zoals het kort verblijf visum en de machtiging tot voorlopig verblijf kan worden geadviseerd en zo nodig worden geprocedeerd.

Voorts wordt rechtsbijstand verleend aan vreemdelingen die in vreemdelingendetentie terecht komen en aan vreemdelingen ten aanzien van wie een terugkeerbesluit is genomen al dan niet met een inreisverbod.

Daarnaast wordt geadviseerd en geprocedeerd over verblijf op grond van internationale bepalingen zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Associatieovereenkomst EG-Turkije, het Verdrag werking Europese Unie, de Gezinsherenigingsrichtlijn, de Terugkeerrichtlijn en de Procedurerichtlijn.

Werkzame
advocaten