De regeldruk is groot in Nederland. Ooit waren er in het ruimtelijk bestuursrecht de bouwvergunning en de hinderwetvergunning. Inmiddels is het vergunningensysteem zeer complex. De overheid heeft zich gerealiseerd dat de regeldruk moet worden teruggedrongen. Gepoogd wordt het aantal verplichte vergunningen te verminderen. Sprekend voorbeeld is het Activiteitenbesluit waardoor nogal wat milieu-activiteiten nu onder het Activiteitenbesluit vallen terwijl voor diezelfde activiteiten voorheen een milieuvergunning nodig was.

Ondanks de pogingen om de regeldruk te verminderen is het woud van vergunningen niet eenvoudiger geworden. De omgevingsvergunning kent vele gedaanten. Het Activiteitenbesluit leidt tot veel procedures. Naast vergunningen zijn er ontheffingen (voorheen: vrijstellingen) en sommige activiteiten zijn meldingplichtig. Tegen de meeste besluiten staat bezwaar en beroep open. Sinds 2010 is er ook de Crisis- en Herstelwet waarvan het de bedoeling is grote projecten vlot te trekken doch welke Wet ook weer andere procedureregels met zich brengt. Datzelfde jaar is ook de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in werking getreden en op dit moment wordt gewerkt aan een alomvattende Omgevingswet. Doelstelling van de Omgevingswet is onder meer de regels voor ruimtelijke plannen te vereenvoudigen en samen te voegen.

Uiteindelijk moet het makkelijker worden bouwprojecten te starten. Doelstelling van de Omgevingswet is ook nog meer verschillende type vergunningen onder te brengen in één wet. In ieder geval is het de bedoeling vergunningen voor plaatsgebonden activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving zoals de Waterwet, de Monumentenwet 1988, de Ongrondingenwet, een aantal Infrastructuurwetten en de Mijnbouwwetgeving te integreren in de Omgevingswet. Ook de omgevingsvergunning komt vanzelfsprekend terug in de Omgevingswet. TRC blijft de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet, die in de loop van 2018 wordt verwacht, volgen teneinde haar cliënten optimaal te kunnen adviseren.

Werkzame
advocaten