TRC Advocaten beschikt over een team van advocaten met ruime ervaring dat zich bezighoudt met de behandeling van zaken binnen het aanbestedingsrecht, zowel het Nederlandse als het Europese aanbestedingsrecht.

Aanbesteden is een wijze van inkopen, in het kader waarvan meerdere aanbieders / ondernemingen gelegenheid wordt geboden om biedingen / aanbiedingen in te dienen met betrekking tot de opdracht die wordt aanbesteed voor een werk, levering en/of dienst.

Het aanbesteden van een opdracht kan op grond van wet- en regelgeving verplicht (verplichte aanbesteding), maar ook vrijwillig (vrijwillige onderhandse meervoudige aanbesteding) plaatsvinden. Aanbesteden kan via openbare procedures en niet-openbare procedures plaatsvinden. Aanbestedingen kunnen betrekking hebben op overheidsopdrachten of andere opdrachten.

Binnen het aanbestedingsrecht gelden een aantal beginselen en uitgangspunten, zoals:

 • gelijke behandeling; 
 • transparantie;
 • proportionaliteit
 • clusterverbod.

In aanbestedingsprocedures kunnen verschillende wettelijke regelingen een rol spelen, zoals: 

A. Europese richtlijnen:

 • Richtlijn 2004/18/EG betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 • Richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG;
 • Richtlijn 2014/25/EU betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG;
 • Richtlijn 2014/23/EU betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten.

B. Aanbestedingswet 2012
C. Aanbestedingsbesluit (besluit 11 februari 2013)
D. Gids Proportionaliteit
E. Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen (2 april 2015)
F. ARW 2012
G. Richtsnoeren voor leveringen en diensten (ARL / ARD)
H. WIRA
I. BAO BASS

Binnen het team van advocaten dat aanbestedingsrecht beoefent worden aanbestedingsprocedures, geschillen en procedures behandeld die betrekking hebben op aanbestedingen van aanbestedende diensten en private aanbesteders.

Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

 • Welke aanbestedingsprocedure dient gevolgd te worden?
 • Gelden de beginselen en uitgangspunten of is er sprake van een contractuele uitsluiting in de aanbestedingsvoorwaarden?
 • Is er sprake van een aanbestedende dienst of private aanbesteder?
 • Wordt het clusterverbod nageleefd?
 • Wat zijn de gunningscriteria en selectiecriteria?
 • Knock out-problematiek.
 • Heeft er een voorlopige gunning en/of definitieve gunning plaatsgevonden?
 • Is aan de juiste inschrijver gegund?
 • Is er sprake van rechtsverwerking?
 • enz.

Graag ondersteunen onze advocaten u bij vraagstukken ten aanzien van deze onderwerpen. Of het nu gaat om procederen, advisering, second opinions, mediation dan wel begeleiding van de aan de orde zijnde trajecten.

Bij procedures dient u dan te denken aan bezwaar maken (kort geding starten), waarvoor korte termijnen gelden, bodemprocedures, klachtenregeling of procedures bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Werkzame
advocaten