Van oudsher belangrijk in Nederland. In de loop der jaren is het pachtareaal afgenomen maar door invoering van teeltpacht en geliberaliseerde pacht is het mogelijk geworden grond in pacht te geven zonder dat men bang behoeft te zijn de grond langdurig kwijt te zijn. 

Geschillen spelen zich af onder meer op de terreinen van al of niet schriftelijk aangaan van pacht, indeplaatsstelling, voorkeursrecht, melioratierecht, bestemming en algemeen belang, onteigening, pachtoverneming, medepachterschap, verlenging van pacht maar ook geschillen die verband houden met rechten op de grond zoals vroeger met melkquotum en nu nog met mest en suiker en dierrechten.

Werkzame
advocaten