Kinderalimentatie

Alimentatie is een wettelijke plicht tot het bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Vaak is alimentatie dan ook een belangrijk onderwerp ingeval van een echtscheiding of verbreking van de samenwoning. Hoewel kinder- en partneralimentatie op verschillende manieren worden berekend komt het er in beide gevallen op neer dat er naar gestreefd wordt om in de behoefte van de alimentatiegerechtigde te voldoen voor zover de draagkracht van de alimentatieplichtige dat toelaat.

De berekening van behoefte en draagkracht is maatwerk. De behoefte van minderjarigen is in een tabel vastgelegd en afhankelijk van factoren zoals gezinsinkomen en leeftijd. In bijzondere gevallen kan de behoefte zoals die uit de tabel blijkt, worden gecorrigeerd. In geval van jong-meerderjarige kinderen (18 tot 21 jaar) staat de behoefte niet in een tabel maar dient deze te worden berekend aan de hand van daadwerkelijke of te verwachten lasten.

Vervolgens dient de draagkracht van de alimentatieplichtige ouders te worden vast gesteld.  Voor de bepaling daar van en de op basis daarvan maximaal op te leggen alimentatieverplichting is een rekensysteem ontwikkeld. Het inkomen van de ouders, het kindgebonden budget alsook uitgaven zoals (woon)lasten bepalen de draagkracht.

Zoals uit het vorenstaande wel blijkt, is een alimentatieberekening ingewikkeld, zeker indien een van partijen ondernemer is of indien er sprake is van een samengesteld gezin. Bovendien blijft een eenmaal vastgestelde alimentatie niet altijd gelden. Gewijzigde omstandigheden kunnen een herberekening van de alimentatie rechtvaardigen.

Onze advocaten hebben ruime ervaring met het maken van alimentatieberekeningen en het voeren van procedures over alimentatie. Wij hanteren dezelfde richtlijnen als de rechtbank en kunnen vooraf dus een goede inschatting maken van uw kansen.

Partneralimentatie

Of er na een echtscheiding partneralimentatie (officieel: “bijdrage in de kosten van het levensonderhoud”) moet worden betaald, is vaak onderwerp van strijd tussen ex-partners. Partneralimentatie is een wettelijke plicht tot het bijdragen in de kosten van het levensonderhoud van de ex-partner en is van veel factoren afhankelijk.

Het komt er op neer dat er naar gestreefd wordt om in de behoefte van de alimentatiegerechtigde (degene die de alimentatie ontvangt) te voldoen voor zover de draagkracht van de alimentatieplichtige (degene die moet betalen) dat toelaat. De berekening van zowel bovenstaande behoefte als draagkracht is maatwerk. De behoefte van een ex-partner staat niet in tabellen. Bij de berekening daar van kan rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden, waaronder de hoogte en de aard van zowel de inkomsten als de uitgaven van partijen tijdens het huwelijk.

Vervolgens dient de draagkracht van de alimentatieplichtige te worden vast gesteld op basis van een daar speciaal voor ontwikkelde rekenmethode. Het inkomen, uitgaven zoals (woon)lasten, huwelijkse schulden, inkomen uit vermogen alsook de kosten van kinderen etc. zijn in dat verband belangrijke factoren.
Indien de echtscheiding na 1 juli 1994 wordt / is ingeschreven gelden de volgende wettelijke termijnen:

- maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;
- maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
- net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch. De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter. Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de termijn die u met uw ex-partner heeft afgesproken of de periode die de rechter heeft vastgesteld. Zoals uit het vorenstaande wel blijkt, is een alimentatieberekening ingewikkeld, zeker indien een van partijen ook nog ondernemer is of indien er sprake is van een samengesteld gezin. Bovendien blijft een eenmaal vastgestelde alimentatie niet altijd gelden. Gewijzigde omstandigheden kunnen een herberekening van de alimentatie rechtvaardigen.

Onze advocaten hebben ruime ervaring met het maken van alimentatieberekeningen en het voeren van procedures over alimentatie.

Wij hanteren dezelfde richtlijnen en hetzelfde rekenprogramma als de rechtbank en kunnen vooraf dus een goede inschatting maken van uw kansen.

Werkzame
advocaten