Juridische hulp voor uw erfrechtzaken

In het erfrecht geldt de vrijheid van de erflater als uitgangspunt. Hij mag in principe zijn nalatenschap laten toekomen aan wie hij wil. Dit dient dan te worden vastgelegd in een testament. 

Wanneer men geen testament maakt dan gelden de wettelijke regelingen van vererving en bepaalt de Wet wie de erfgenamen zijn, voor welke delen en de wijze waarop een erfenis moet worden afgewikkeld.

Uitgangspunt van de Wet is de zogenaamde wettelijke verdeling, die maakt dat de langstlevende echtgenoot alle tot de nalatenschap behorende goederen van rechtswege verkrijgt, terwijl de kinderen als erfgenaam een vordering (in geld) erven op de langstlevende echtgenoot. Deze vordering is tijdens het leven van de langstlevende echtgenoot niet opeisbaar tenzij er sprake zou zijn van een schuldsaneringsregeling of een faillissement van de langstlevende echtgenoot.

Wanneer er geen langstlevende echtgenoot is, erven de kinderen van erflater, ieder voor gelijke delen de nalatenschap. Mochten er ook geen kinderen zijn, dan zullen de ouders en broers en zussen van de erflater erven voor gelijke delen. Wanneer er ook geen ouders, broers en zussen zijn, komen de grootouders en daarna de overgrootouders aan de beurt.

In een testament geeft erflater zijn wil aan over wat er met zijn vermogen dient te gebeuren na overlijden. In een testament zal vermeld staan wie de erfgenamen zijn, voor welke delen ze erfgenaam zijn en kan het ook zo zijn dat er voorschriften zijn opgenomen over de wijze waarop de nalatenschap moet worden afgewikkeld. Ook kan men bij testament kinderen en/of langstlevende echtgenoot onterven. Bij testament kan dus worden afgeweken van de wettelijke regelingen en de erflater heeft daar grote vrijheid in, doch er zijn een aantal in de Wet geregelde rechten waar een erflater ook door middel van een testament geen afbreuk aan kan doen. Het gaat dan om de andere wettelijke rechten en de legitieme portie.

In een testament kan ook geregeld worden dat een erfgenaam onder bepaalde voorwaarden (nog) niet de beschikking krijgt over zijn of haar erfdeel door aanwijzing van een bewindvoerder in het testament. Die zal dan het bewind voeren voor de erfgenaam. 

In een testament kan de erflater ook een zogenaamde executeur-testamentair benoemen, die de opdracht heeft om de schulden die zich in de nalatenschap bevinden, af te lossen en de nalatenschap klaar te maken voor verdeling onder de erfgenamen. De executeur kan zelf ook erfgenaam zijn, maar dat hoeft niet. Aan een executeur kunnen verschillende bevoegdheden worden gegeven.

Wanneer de inhoud van het testament en de vermogensopvolging die daaruit voortvloeit niet in overeenstemming is met de wil van erflater, is er in (uitzonderlijk) geval de mogelijkheid om het testament aan te vechten. Of dit mogelijk is, hangt af van alle feiten en omstandigheden, waarbij het van groot belang is dat ook aangetoond kan worden dat het testament niet in overeenstemming was met de wil van erflater. Alhoewel rechters erg terughoudend zijn in dit soort zaken, komt het toch steeds vaker voor dat een testament met succes kan worden aangevochten. 

De erfrechtadvocaten van TRC Advocaten kunnen u vragen over het erfrecht, een testament en de wettelijke bepalingen beantwoorden. Zij kunnen u adviseren bij het opstellen van een testament. Ook kunnen ze u bijstaan wanneer er vragen of geschillen ontstaan bij de afwikkeling van een nalatenschap of bij het aanvechten van een testament.

 

Werkzame
advocaten