De specialisten van TRC Advocaten worden met regelmaat benoemd door de Rechtbank als curator of bewindvoerder. Zij zijn dus bekend met de wijze van afwikkeling van faillissementen en/of wettelijke schuldsaneringen. Daarnaast hebben zij een schat van ervaring opgebouwd, op basis waarvan zij u als ondernemer kunnen adviseren wanneer u wordt geconfronteerd met faillissement en/of surseance en/of schuldsanering.

Indien u niet meer in staat bent om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kunnen de specialisten van TRC Advocaten u begeleiden bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor het bereiken van een buitengerechtelijk akkoord. Dat betekent, dat schuldeisers met u overeenstemming bereiken over betaling van een gedeelte van een vordering tegen finale kwijting.

Voor zover u in een wettelijke schuldsanering verkeert, bestaat de mogelijkheid om ook in die situatie aan schuldeisers een voorstel voor een akkoord voor te leggen. Het bereiken van een akkoord heeft veelal als voordeel, dat u niet de volledige termijn van de wettelijke schuldsanering behoeft te doorlopen. De specialisten van TRC Advocaten kunnen u in dat traject begeleiden.

Werkzame
advocaten