De specialisten van TRC Advocaten worden met regelmaat benoemd door de Rechtbank als curator of bewindvoerder. Zij zijn dus bekend met de wijze van afwikkeling van faillissementen en/of wettelijke schuldsaneringen. Daarnaast hebben zij een schat van ervaring opgebouwd, op basis waarvan zij u als ondernemer kunnen adviseren wanneer u wordt geconfronteerd met faillissement en/of surseance en/of schuldsanering.

Indien u tijdelijk niet in staat bent om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, dan kunt u de Rechtbank vragen u uitstel (surseance) van betaling te verlenen. Dat kan onder omstandigheden een passend middel zijn om faillissement te voorkomen. Of dat in uw geval al dan niet passend is, hangt af van uw persoonlijke situatie. De specialisten van TRC Advocaten kunnen u hierover adviseren.

Indien u als schuldeiser geconfronteerd wordt met een surseance van betaling is het zaak dat u uw rechten als schuldeiser zoveel mogelijk veiligstelt. Bijvoorbeeld als het gaat om uw rechten als verhuurder, pand- of hypotheekhouder, houder van eigendomsvoorbehouden, retentierechten e.d. De specialisten van TRC Advocaten kunnen u hierin adviseren teneinde de schade voortvloeiend uit surseance van betaling (en een eventueel daarop volgend faillissement) zoveel mogelijk te beperken.

Werkzame
advocaten