Iedereen heeft te maken met verzekeringen. Een verzekering is een overeenkomst waarbij de verzekeraar zich tegen betaling van premie jegens de verzekeringnemer verbindt tot het doen van bepaalde uitkeringen in geval zich een bepaalde gebeurtenis voordoet. Niet alleen de consument maar met name ook het bedrijfsleven heeft te maken met verzekeringen. Maar al te vaak constateert TRC Advocaten dat de verzekeringen binnen een bedrijf maar ook binnen een gezin niet op niveau zijn. Dit kan catastrofale gevolgen hebben. Het begint vaak al bij het invullen van de aanvraagformulieren voor een verzekering. De verzekeraar laat de beslissing of zij, en zo ja op welke voorwaarde, de verzekering zou willen afsluiten, vaak afhangen van wat in het aanvraagformulier door de beoogde verzekerde is ingevuld. Blijkt dat door de verzekerde geen correcte mededelingen aan de verzekeraar zijn gedaan, dan zou de verzekeraar de overeenkomst kunnen opzeggen met alle nadelige gevolgen van dien. In de praktijk levert dat veel discussie op met de verzekeraar. Er kunnen zich ook schades voordoen zoals brandschade, diefstal, betaling van een levensverzekeringsuitkering etc. TRC heeft op deze terreinen ruime expertise in huis om zo nodig de strijd met de verzekeraar aan te gaan.

TRC heeft ook expertise waar het betreft het portefeuillerecht van de tussenpersoon. In geval van eventuele verkoop en overdracht van een assurantieportefeuille van de ene naar de andere tussenpersoon of de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst tussen een verzekeraar en een tussenpersoon, kan TRC de gewenste begeleiding bieden.

Werkzame
advocaten