Disclaimer en privacy

Aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed. De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen met een informatief doel en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. TRC Advocaten B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onduidelijkheid, onvolledigheid of onjuistheden daarvan.

TRC Advocaten B.V. gevestigd te Veldhoven en ingeschreven te Eindhoven in het handelsregister onder nummer 50093576 heeft als doel het uitoefenen of doen uitoefenen van de advocatuur. Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met TRC Advocaten B.V.

Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, de Algemene Voorwaarden van TRC Advocaten B.V. van toepassing. Daarin is onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. Op verzoek worden de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.

TRC Advocaten B.V. staat niet in voor de betrouwbaarheid van het verzenden van informatie aan haar via internet e-mail of via deze website. TRC Advocaten B.V. garandeert niet dat informatie die op voormelde wijze aan haar is toegezonden haar vertrouwelijk en ongeschonden bereikt.

TRC Advocaten B.V. respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Ook de medewerkers van TRC Advocaten B.V. die daarbij betrokken zijn en derden die verantwoordelijk zijn voor de gegevensopslag van TRC Advocaten B.V. zullen daarmee vertrouwelijk omgaan.