TRC Advocaten Website062

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een besloten vennootschap kunt u onder omstandigheden in privé aansprakelijk worden gesteld voor schulden van diezelfde vennootschap, bijvoorbeeld door een schuldeiser van de vennootschap of een andere derde of door een aandeelhouder. De derde kan daartoe enkel overgaan indien hij schade heeft geleden door uw onrechtmatig handelen, waarvan u bovendien een ernstig verwijt kan worden gemaakt.  Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien u namens de vennootschap verbintenissen bent aangegaan terwijl u wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal biedt.

In een faillissementssituatie komt het regelmatig voor dat een curator van een failliete vennootschap de bestuurder(s) of de feitelijke beleidsbepalers persoonlijk aansprakelijk stelt voor de schulden van de vennootschap. Dat kan als het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Van onbehoorlijk bestuur is in ieder geval sprake als het bestuur niet aan zijn boekhoudplicht voldoet of de jaarstukken niet (tijdig) deponeert. In dat geval wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement van de vennootschap. Daarmee gemoeid zijnde claims kunnen torenhoog oplopen. Vanuit hun ervaring als curator in faillissementen, zijn de insolventierecht advocaten van TRC uitstekend in staat om dergelijke claims op waarde te schatten en daartegen gemotiveerd verweer te voeren. Uw belang staat daarbij voorop.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar juridisch advies?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

Receptie TRC Advocaten

Eerlijk advies van onze specialisten

Speciaal voor ondernemers