TRC Advocaten beschikt over een team van advocaten met ruime ervaring dat zich bezighoudt met de behandeling van zaken binnen het huurrecht.

Huurovereenkomsten zijn overeenkomsten op grond waarvan de verhuurder verplicht is aan de huurder een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te geven en de huurder verplicht is tot een tegenprestatie.

Er zijn verschillende zaken waarop een huurovereenkomst betrekking kan hebben, namelijk:

 • roerende zaken (bv. een auto): artikel 7:201 e.v. BW
 • ongebouwde onroerende zaken: artikel 7:228 BW
 • kantoorruimte: artikel 7:230a BW
 • woonruimte: artikel 7:232 e.v. BW
 • winkelruimte: artikel 7:290 e.v. BW.

De kwalificatie van de huurovereenkomst is van belang voor de toepasselijkheid van de verschillende (semi-)dwingendrechtelijke huurrechtbepalingen. Daaruit vloeit dan bijvoorbeeld weer voort of er sprake is van huurbescherming, ontruimingsbescherming, opzeggingsbescherming, etc.

Er zijn gestandaardiseerde huurovereenkomsten die worden gehanteerd, zoals de ROZ-modellen voor woonruimte, kantoorruimte, winkelruimte en garageboxen, het model van de Rijksgebouwendienst (RGD), het model van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) en het model van de Club van Grote Huurders (VGO).

Op de huurovereenkomsten zijn vaak algemene voorwaarden / Algemene Bepalingen van toepassing waarin nadere rechten en verplichtingen zijn vastgelegd.

Huurovereenkomsten komen ook onder andere benamingen voor zoals leaseovereenkomsten en pacht (horeca).

Onze advocaten staan verhuurders en huurders bij in geschillen over onder meer de volgende onderwerpen:

 • kwalificatie huurovereenkomst
 • gebreken (zoals b.v. asbest) / gebrekenregeling
 • huurprijs / huurprijswijziging / servicekosten
 • overeengekomen gebruik / gebruiksverplichting
 • huurgenot
 • goed huurderschap
 • overlast
 • huurbetaling / opschorting betalingsverplichtingen
 • (ongedaanmaking) veranderingen
 • opzegging en/of ontbinding huurovereenkomst
 • opzeggingsgronden (bv eigen gebruik / bestemmingsplan / renovatie)
 • oplevering
 • indeplaatsstelling
 • medehuur
 • aansprakelijkheid / schade
 • verlenging huurovereenkomst
 • sociale of geliberaliseerde woonruimte
 • zelfstandige woning
 • onderhuur
 • hennep / asbest / Airbnb / lekkages
 • verhuis- en inrichtingskosten.

Graag ondersteunen onze advocaten u bij vraagstukken ten aanzien van deze onderwerpen. Vanuit ons kantoor in Veldhoven helpen we cliënten uit de hele regio Eindhoven en ver daarbuiten. Of het nu gaat om procederen, advisering, opstellen overeenkomsten, second opinions, mediation dan wel begeleiding van de aan de orde zijnde trajecten.

Werkzame
advocaten