Op het terrein van het insolventierecht hebben wij een ruime mate van expertise opgebouwd. TRC Advocaten heeft specialisten in huis, die zich bezig houden met afwikkeling van faillissementen en surseances van betaling. Vanuit die expertise worden zij met regelmaat tot curator en bewindvoerder benoemd door de Rechtbank Oost-Brabant en de Rechtbank Limburg.

Juist door die opgebouwde ervaring zijn wij in staat om doeltreffend ondernemingen te adviseren, die om wat voor een reden dan ook in zwaar weer terechtgekomen zijn. Onze insolventierechtadvocaten begeleiden deze ondernemingen bij het realiseren van reorganisaties, sanering en/of herstructurering, al dan niet in samenwerking met onze arbeidsrechtspecialisten en met accountants en fiscalisten. Ook adviseren wij andere betrokkenen in dit proces, waaronder financiers en overname-kandidaten.

Onze insolventierechtspecialisten adviseren daarnaast over financieringsconstructies en zekerheden.

Tot het terrein van het insolventierecht behoren ook kwesties betreffende onbehoorlijke taakvervulling door bestuurders en bestuurdersaansprakelijkheid. Wij treden op voor ondernemingen, instellingen en (voormalige) bestuurders die daarmee worden geconfronteerd.

Tenslotte kunnen onze insolventierechtadvocaten u gedegen adviseren omtrent kwesties van:

  • schuldsanering en het bewerkstelligen van een (buitengerechtelijk) crediteurenakkoord;
  • financiering van ondernemingen;
  • aanvragen van faillissement en surseance van betaling;
  • bewerkstelligen van een doorstart;
  • aankoop van activa en/of onderneming uit een faillissement;
  • beperking van schade na faillissement (eigendomsvoorbehouden; retentierecht; reclamerecht);
  • activatransacties;
  • kredietopzegging.

Werkzame
advocaten